Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 471/2019 για την Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ των σχολών ΟΜΑΔΑ A΄ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΜΑΔΑ Β΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΜΑΔΑ Γ΄ - ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΜΑΔΑ Δ΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΟΜΑΔΑ Ε΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΟΠΕ, ΟΜΑΔΑ Ζ΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΟΜΑΔΑ Η΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΜΑΔΑ Θ΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΣΕΦΑΑ, ΟΜΑΔΑ Ι΄ – ΒΙΒΛΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
471/2019
Προϋπολογισμός: 
€100950.09
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2019 - 14:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία