Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 168/2019 - Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και των Ζωικών Υποπροϊόντων του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και των Ζωικών Υποπροϊόντων του Α.Π.Θ.».
Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, τελική διάθεση): Α) των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), Β) των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και Γ) των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης αριθ. 168/2019.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Ένα (1) έτος από 1-1-2020 ή μέχρι την κάλυψη της εγκεκριμένης δαπάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
168/2019
Προϋπολογισμός: 
51 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 5 Νοέμβριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία