Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ.442/2019 για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με όλους τους όρους της διακήρυξης.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για την ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
442/2019
Προϋπολογισμός: 
€379216.80
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 29 Νοέμβριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία