Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 169/2019 - Μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τρεις (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
169/2019
Προϋπολογισμός: 
74 400€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία