Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 170/2019 - Αναβάθμιση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών Δεδομένων και Τηλεφωνίας του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Αναβάθμιση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών Δεδομένων και Τηλεφωνίας του Α.Π.Θ.».
Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι: α) Η επέκταση της καλωδιακής υποδομής χαλκού δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας, β) Η προμήθεια αναλυτή ποιότητας καλωδίωσης οπτικών ινών – OTDR cable analyzer.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Για το Τμήμα Α: Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της. Για το Τμήμα Β: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
170/2019
Προϋπολογισμός: 
45 500€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία