Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 172/2019 - Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
172/2019
Προϋπολογισμός: 
€23017.14
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία