Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 481/2019 για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 306 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
481/2019
Προϋπολογισμός: 
264 600€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία