Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 464/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομιας των τμημάτων του ΑΠΘ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 464/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομιας των τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
-Η τιμή
-Η συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τυχόν υπερκάλυψη των απαιτήσεων
-Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού
-Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, ύπαρξη ανταλλακτικών

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με όλους τους όρους της διακήρυξης.
Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται ως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α 17, 21, 29, 30, 40, 45, 64 και 68 του διαγωνισμού αριθμ. 411/2018 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα).

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά σε 8 διαφορετικά επιστημονικά όργανα για τα οποία υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για κάθε είδος ξεχωριστά στο Παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
464/2019
Προϋπολογισμός: 
€817907.72
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 17 Ιανουάριος, 2020 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία