102/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού , για την προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης για ένα (1) έτος, της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.

Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης για ένα (1) έτος από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου της παρεχόμενης προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ  και εβδομήντα ενός λεπτών (29.838,71€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτούμενων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης [Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών Φύλαξης]. Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών φύλαξης δεν γίνονται δεκτές κι απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή διορθωμένες προσφορές δεν γίνονται δεκτές κι απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16.1.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.  H διαδικασία αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις 16.1.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15π.μ. στο γραφείο Νο56  της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παρούσα περίληψη αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.pfl.auth.gr/ στην διαδρομή : Ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Λεπτομερή στοιχεία για τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στη διακήρυξη. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι πληροφορίες θα δίνονται από τους συμμετέχοντες με τη μορφή του Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ενώ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την οριστική κατακύρωση.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα για ποσό πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (595,00€).

Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από Ένωση Προμηθευτών, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4412/2016, άρθρο 72) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 102/2019 διακήρυξη, στα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με την παρούσα διακήρυξη, υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά τους προς την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. έως και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την  Τετάρτη 8/1/2020 και ώρα 12:00. Απαντήσεις θα κοινοποιούνται στον ιστότοπο της υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pfl.auth.gr/ στην διαδρομή : Ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής, τη διενέργεια διαδικασίας-αξιολόγησης, τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σχέδιο σύμβασης, τις εγγυήσεις, το ΤΕΥΔ κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 102/2019 διακήρυξη της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος, 2020 - 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος, 2020 - 12:15
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: