Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. 173/2019 για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 14 Ιανουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία