Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 483/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με όλους τους όρους της διακήρυξης.
Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε τμήμα ορίζεται ξεχωριστά για κάθε Τμήμα στο Παράρτημα Ι των τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
483/2019
Προϋπολογισμός: 
448 800€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία