Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού 175/2020 για την Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης σε υποσταθμό της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης σε υποσταθμό της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
175/2020
Προϋπολογισμός: 
38 440€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 28 Ιανουάριος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία