Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού 177/2020 για την Προμήθεια Μονάδων Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Μονάδων Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
177/2020
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία