Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Αρ. 485/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων του ΑΠΘ»,
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
485/2020
Προϋπολογισμός: 
305 713€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 23 Μάρτιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 27 Μάρτιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία