Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Αρ. 488/2020 για την Προμήθεια και τοποθέτηση εδράνων και τραπεζοκαθισμάτων σε αμφιθέατρα και χώρους διδασκαλίας του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση εδράνων και τραπεζοκαθισμάτων σε αμφιθέατρα και χώρους διδασκαλίας του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση – αντικατάσταση εδράνων και τραπεζοκαθισμάτων σε αμφιθέατρα και χώρους διδασκαλίας για τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
488/2020
Προϋπολογισμός: 
€138390.20
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 16 Μάρτιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 20 Μάρτιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία