Διακήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 179/2020 για την Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός.

Τίτλος διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
179/2020
Προϋπολογισμός: 
52 500€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 24 Απρίλιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 30 Απρίλιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία