Ανακοίνωση Διαβούλευσης Με Τίτλο: Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης Εκτροφής Ζωικών Προτύπων Και Βιοϊατρική Έρευνας Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (για τα είδη με α/α 5, 7, 8, 10 και 11 του διαγωνισμού αριθμ. 402/2019, τα οποία απέβησαν άγονα)

Προϋπολογισμός 74.243,55 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 92.062,002 €)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α)την αριθμ. 6064/6-12-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και

β) την 53/9-4-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 21997/9-4-2020)

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr στην διαδρομή : http://auth.gr/news/tenders

Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 493/2020, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr , κ. Ευαγγελία Κουλιακιώτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 493

Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία