Διακήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού 176/2020 για την Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
176/2020
Προϋπολογισμός: 
€23017.14
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιούνιος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 16 Ιούνιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία