Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση αριθμ. 179.Β/2020 για υπηρεσίες ιατρού εργασίας

TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: α) Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα, και β) Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας), για την κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
179.Β/2020
Προϋπολογισμός: 
39 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 15 Ιούνιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία