Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 499/2020 για την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.».

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
499/2020
Προϋπολογισμός: 
162 685€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 10 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία