ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2020 Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 87895) για την ανάθεση Σύμβασης μελέτης

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 3026/11-6-2020 αποφάσισε την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών του εν εξελίξει Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 87895) με αριθμό Διακήρυξης 25/2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006730344) για την ανάθεση Σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 14 της Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.», ως εξής:
Ως νέα ημερομηνία αίτησης για συμπληρωματικές πληροφορίες από τους οικονομικούς φορείς (Άρθρο 2.3 Διακήρυξης), ορίζεται η 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.
Ως νέα ημερομηνία παροχής διευκρινήσεων από την αναθέτουσα αρχή στους οικονομικούς φορείς (Άρθρο 2.3 Διακήρυξης), ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (άρθρο 14 Διακήρυξης) ορίζεται η 06η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 14 Διακήρυξης) ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
Επιπλέον σημειώνεται ότι:
- Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (09) μηνών από τη νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 06/04/2021 (άρθρο 13.6 Διακήρυξης)
- Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 06/05/2021 (άρθρο 15.1 Διακήρυξης).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 25/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:20PROC006730344), (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 87895).
Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12/06/2020.
Ημερομηνία καταχώρισης της παρούσας απόφασης στον Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 12/06/2020.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:
12/06/2020.
Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και τροποποίησης του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες: 12/06/2020.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΘ https://www.auth.gr/news/tenders/27910
Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 87895

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος, 2020 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 10 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία