Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού 493/2020 για την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης-εκτροφής ζωικών προτύπων και βιοϊατρικής έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για τα είδη με α/α 5, 7, 8, 10 και 11 του

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (για τα είδη με α/α 5, 7, 8, 10 και 11 του διαγωνισμού αριθμ. 402/2019, τα οποία απέβησαν άγονα)

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης-εκτροφής ζωικών προτύπων και βιοϊατρικής έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε πέντε (5) τμήματα.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές του τμήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
493/2020
Προϋπολογισμός: 
92 062€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 20 Ιούλιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 24 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία