Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 501/2020 για την Ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, διενέργειας εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου φοιτητών.

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ.,

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
501/2020
Προϋπολογισμός: 
360 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 27 Ιούλιος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 31 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία