Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού 506/2020 για τη μίσθωση ενός ακινήτου ή ακινήτων, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των μεταπτυχιακών τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστ

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ακινήτου ή ακινήτων, για έξι (6) έτη και με δυνατότητα παράτασης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των μεταπτυχιακών τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αρ. 506/2020, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 25-8-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Α.Π.Θ. μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 24-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 715/1979 και τη Διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη αριθμ. 506/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 506

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 506

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
506/2020
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 24 Αύγουστος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 25 Αύγουστος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία