Διακήρυξη Διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού 505/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Χειρουργικού Μικροσκοπίου για Γναθοχειρουργική αναρτημένο σε βάση βαρέως τύπου με ηλεκτρικά φρένα σε όλες του τις αρθρώσεις

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με όλους τους όρους της διακήρυξης.

Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΒΑΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Χειρουργικού Μικροσκοπίου Κατάλληλου για Γναθοχειρουργική Αναρτημένο σε Βάση Δαπέδου Βαρέως Τύπου με Ηλεκτρικά Φρένα σε Όλες του τις Αρθρώσεις.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
505/2020
Προϋπολογισμός: 
166 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 2 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία