Διακήρυξη Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 507/2020 για την Προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για το έτος 2021

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για το έτος 2021»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων και ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
507/2020
Προϋπολογισμός: 
450 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 2 Οκτώβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία