Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 180/2020 για την Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ».

Περιγραφή: Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια 5.300 περίπου μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης. Επίσης έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εξάντλησης της εγκεκριμένης δαπάνης, να παρατείνει τη σύμβαση για έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
180/2020
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία