Πρόσκληση Σε Διαπραγμάτευεση αριθ. 176 για την Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών Για Τις Εκπαιδευτικές Και Ερευνητικές Λειτουργίες Των Τμημάτων Ιατρικής Και Φαρμακευτικής Του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (CPV: 33696500-0-Αντιδραστήρια Εργαστηρίων και 33141000-0-Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά), συνολικού προϋπολογισμού €5.793,08 χωρίς ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 176

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
176/2020
Προϋπολογισμός: 
€5793.08
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία