Διακήρυξη Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 497/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση Αποθετηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων συστοιχιών βιβλιοστασίων στο χώρο του υπογείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, με σκοπό τη δημιουργία αποθετηρίου.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
497/2020
Προϋπολογισμός: 
660 920€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 2 Νοέμβριος, 2020 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 6 Νοέμβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία