Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 182/2020 για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών, ηλεκτρολογικών-υδραυλικών-ξυλείας και αναλωσίμων ξυλουργικών, για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών, ηλεκτρολογικών-υδραυλικών-ξυλείας και αναλωσίμων ξυλουργικών, για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Εξήντα (60) ημέρες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
182/2020
Προϋπολογισμός: 
€62517.33
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 13 Οκτώβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία