Διακήρυξη (28Μ/2020) Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού και Αναβάθμισης Κτιρίου Διοίκησης Α.Π.Θ»

1.  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310996823, Fax: 2310996810, E-mail: admin-ggdtym@ad.auth.gr, Ιστοσελίδα: www.auth.gr), προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού και Αναβάθμισης Κτιρίου Διοίκησης Α.Π.Θ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τους όρους της σχετικής διακήρυξης (28M/2020) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Κωδικός CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
Κωδικός NUTS Φορέα: EL522                          Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 679.088,02 (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 162.981,12 €) και  περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
 

 1. 158.814,29 € για μελέτες κατηγορίας 06 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
 2. 121.408,79 € για μελέτες κατηγορίας 08 – Στατικές Μελέτες
 3. 253.825,19 € για μελέτες κατηγορίας 09 – Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές
 4. 50.995,47 € για μελέτες κατηγορίας 21 –  Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
 5. 5.467,58 € για μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ

88.576,70 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Και 162.981,12 € για Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) : 842.069,14  €
2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders της αναθέτουσας αρχής. Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
3.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης 28M/2020, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε έντυπη μορφή από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ., 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με αίτηση και σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Νοέμβριου 2020 ημέρα  Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:30 μμ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Όροι υποβολής προσφορών . Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
 • Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 • Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 • Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

5.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ανωτέρων κατηγοριών (άρθρο 12.1 της Διακήρυξης) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
     Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
     Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
     Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 13.580,00 € (Δεκατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Ογδόντα ευρώ)  και απευθύνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 20-09-2021 (304 μέρες).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7.  Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από πιστώσεις του ΚΑΕ 2020ΣΜ04600014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
8. Προδικαστική προσφυγή: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της σχετικής διακήρυξης.
9. Δημοσιεύσεις:
- Η προκήρυξη της σύμβασης (ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14-10-2020 και δημοσιεύτηκε με αρ. 2020/S 203-493856 στις 19/10/2020) και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ.  
- Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.auth.gr/tenders)
- Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
10. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την υπ. αρ.31181/30-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΕΡ46Ψ8ΧΒ-8ΧΓ ΑΔΑΜ: 20REQ007113440) απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ..
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ..
Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 93185

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
28Μ/2020
Προϋπολογισμός: 
€842069.14
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος, 2020 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία