Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός Αρ. 511/2020 για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ, εκτάσεως 5.442 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα 144 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία Καλαμιά της κτηματικής περιοχής Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 511/2020

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατόπιν της αριθμ. 83/1-10-2020 (έγγραφο αριθμ. 1675/6-10-2020) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ, εκτάσεως 5.442 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα 144 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία Καλαμιά της κτηματικής περιοχής Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

Το χρονικό διάστημα της εκμίσθωσης ορίζεται για διάρκεια πέντε (5) ετών, από 1-4-2021.

Το ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται σε πεντακόσια (500€) ευρώ.

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ανοικτές προσφορές και προφορική πλειοδοσία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη διακήρυξη και από το Τμήμα Προμηθειών (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί δύο φορές σε συνεχόμενες ημερομηνίες, σε μια ημερήσια εφημερίδα Θεσσαλονίκης και στο Νομαρχιακό Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
511/2020
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος, 2020 - 10:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία