Διακήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 514/2020 για την Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια συνολικά 1057 τίτλων βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
514/2020
Προϋπολογισμός: 
€68849.38
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 4 Ιανουάριος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 8 Ιανουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία