Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 184/2020 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και των Ζωικών Υποπροϊόντων του Α.Π.Θ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και των Ζωικών Υποπροϊόντων του Α.Π.Θ.».

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, τελική διάθεση): Α) των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), Β) των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και Γ) των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ), όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της διακήρυξης αριθ. 184/2020.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την κάλυψη της εγκεκριμένης δαπάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
184/2020
Προϋπολογισμός: 
55 300€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος, 2021 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 12 Ιανουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία