Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 183/2020 για την Ασφάλιση κινητών ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Ασφάλιση κινητών ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ.».

Περιγραφή του έργου: «Ασφάλιση κινητών ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ.», όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης 183/2020 συνολικής ασφαλιστέας αξίας € 31.032.146,00€. Προσφορές κατά κτίριο δεν γίνονται δεκτές.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
183/2020
Προϋπολογισμός: 
60 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος, 2021 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 12 Ιανουάριος, 2021 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία