Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 185/2020 για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες των Σχολών του Α.Π.Θ. (Νέα Καταληκτική Υποβολής Προσφορών)

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες των Σχολών του Α.Π.Θ.».

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
185/2020
Προϋπολογισμός: 
€28741.09
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Ιανουάριος, 2021 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 26 Ιανουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία