Διακήρυξη (21/2019) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δώματος Φοιτητικής Λέσχης ΑΠΘ»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Στεγάνωση δώματος Φοιτητικής Λέσχης ΑΠΘ», με προϋπολογισμό 289.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%: 69.360,00 €) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5819/24-12-2020 (ΑΔΑ: 67Β646Ψ8ΧΒ-Ω3Γ) απόφαση της Συγκλήτου Α.Π.Θ. εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου.

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/01/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 11/01/2021. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).
  2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου  2021 και ώρα λήξης 12:30 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.
  2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.780,00 (πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα) και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 0863A (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων) του Τ.Π. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Σύγκλητο/Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ.

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 95216

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
21/2019
Προϋπολογισμός: 
€358360.00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος, 2021 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 21 Ιανουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996823
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία