Διακήρυξη Ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση Αρ. 522/2020 για τη συντήρηση-λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ. διάρκειας τριών (3) μηνών και με δυνατότητα παράτασης δυο (2) ακόμη

Είδος διαγωνισμού: Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 θα διεξαχθεί διότι συντρέχουν οι λόγοι της περίπτωσης (α) (υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016, με σύντμηση της προθεσμίας δημοσίευσης σε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 3043/23-12-2020 (έγγραφο αριθμ. 8880/23-12-2020) απόφαση της Συγκλήτου.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε οικονομικό φορέα με βάση την αρχική τους προσφορά, χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση.

Τίτλος διαγωνισμού: «Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016

για τη συντήρηση-λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ. διάρκειας τριών (3) μηνών και με δυνατότητα παράτασης δυο (2) ακόμη μηνών» .

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συντήρησης- λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ, για τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη μηνών με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη μηνών με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
522/2020
Προϋπολογισμός: 
€409430.77
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία