Διακήρυξη διεθνoύς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 520/2020 για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών»,

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
520/2020
Προϋπολογισμός: 
29 042€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 8 Μάρτιος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία