Διακήρυξη διεθνoύς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 494/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη σχέση ποιότητας-τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού (συνολικά 110 μηχανήματα) για τις ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές του κάθε τμήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
494/2020
Προϋπολογισμός: 
6 795 751€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Φεβρουάριος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία