Διακήρυξη διαγωνισμού αρ. 524/2021 για τη μίσθωση ενός ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου, για την κάλυψη των αναγκών της πανεπιστημιακής ανασκαφής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ στην Τούμπα (Νέα Καταληκτική Υποβολής Προσφορών)

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ενός ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου, διαστάσεων 100 έως 150 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης + 10% για την κάλυψη των αναγκών της πανεπιστημιακής ανασκαφής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικά τεχνικά στοιχεία του κτιρίου αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αρ. 524/2021, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις 19-2-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Α.Π.Θ. μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 18-2-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ. 715/1979 και τη Διακήρυξη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη αριθμ. 524/2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 524

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 524

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 524

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
524/2021
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος, 2021 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος, 2021 - 13:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία