Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 491/2021 για τη Συντήρηση και επισκευή Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων, Δικτύων και Πυροσβεστήρων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός, διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Συντήρηση και επισκευή Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων, Δικτύων και Πυροσβεστήρων του ΑΠΘ, διάρκειας τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Συντήρηση και επισκευή Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων, Δικτύων και Πυροσβεστήρων του ΑΠΘ» .

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συντήρησης των:

1. Μόνιμων Πυροσβεστικών Υδροδοτικών Συγκροτημάτων,

2. Πυροσβεστικών Υδροδοτικών Δικτύων,

3. Συστημάτων Πυρανίχνευσης,

4. Συστημάτων Αναγγελίας Πυρκαγιάς,

5. Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης και

6. Φορητών Πυροσβεστήρων του ΑΠΘ,

καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών για την παροχή των εν λόγω εργασιών. Διευκρινίζεται ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4412/2016, είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών συστημάτων, ενώ η πρόβλεψη των σχετικών κονδυλίων προμήθειας, αφορά αποκλειστικά στην προμήθεια των ανταλλακτικών που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
491/2021
Προϋπολογισμός: 
€440437.92
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 16 Μάρτιος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 22 Μάρτιος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία