Διακήρυξη διεθνoύς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού Αρ. 510/2021 για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός, επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α 4 και 6 του διαγωνισμού αριθμ. 464/2019 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα).

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά σε 2 διαφορετικά επιστημονικά όργανα για τα οποία υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για κάθε είδος ξεχωριστά στο Παράρτημα Ι Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
510/2021
Προϋπολογισμός: 
65 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 22 Μάρτιος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 26 Μάρτιος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία