Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 508/2021 για την Προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ»

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της, εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους προδιαγραφές του κάθε τμήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
508/2021
Προϋπολογισμός: 
€56370.30
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Ιούνιος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 11 Ιούνιος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία