Διακήρυξη 531/2021 για την Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήν

Είδος διαγωνισμού: Η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 θα διεξαχθεί διότι συντρέχουν οι λόγοι της περίπτωσης (α) (υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016, με ανοικτή προκήρυξη και με σύντμηση της προθεσμίας δημοσίευσης σε δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ιδίου νόμου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 3064/7-5-2021 απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. πρωτ. 25607/7-5-2021 έγγραφο).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τη σύμβαση σε οικονομικό φορέα με βάση την αρχική τους προσφορά, χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση.

Τίτλος διαγωνισμού: «Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα» .

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, για δύο (2) μήνες, από 1-7-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, από 1-7-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών του κύριου διαγωνισμού αριθμ. 496/2020 πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης, που θα υπογραφεί κατόπιν της ανωτέρω προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδικαίως με την υπογραφή της νέας σύμβασης του κύριου διαγωνισμού, χωρίς ουδεμία αποζημίωση του αναδόχου της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
531/2021
Προϋπολογισμός: 
€961931.71
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 24 Μάιος, 2021 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 28 Μάιος, 2021 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία