185/2006

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 185

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για δύο έτη
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα Ευρώ, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (8.566.350,00)
Γλώσσα Ελληνική
Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Χρηματοδότηση έργου: Τακτικός Προϋπολογισμός Α.Π.Θ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς αναθέσεις.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 24-7-2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος του Κτιρίου Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 25-7-2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. έγινε στις 30-05-2006
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο έγινε στις 5-06-2006
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996871 και 996905 και fax 2310 996907.
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: ? 20

Θεσσαλονίκη, ?????..

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.

Ιωάννης Αντωνόπουλος

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
185/2006
Προϋπολογισμός: 
0€
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ