189

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 189

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για το Ακαδημαϊκό έτος 2006 ? 2007.
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα οχτώ ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτά (? 172.248,80) χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 4,5%
Χρηματοδότηση: Τακτικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 1259 ΑΓ
Γλώσσα Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Τμηματικές προσφορές ανά τίτλο γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 24-7-2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος του Κτιρίου Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 24-7-2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. έγινε στις 6-6-2006
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996906 και fax 2310 996907.
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: ? 5

Θεσσαλονίκη, ?????..

Ο Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ.

Χριστογεώργης Ι. Καλτσίκης

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
189
Προϋπολογισμός: 
0€
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ