192/2006

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘ. 192

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 2.587 ξενόγλωσσων περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) και 27 βάσεων δεδομένων (on-line), για το ημερολογιακό έτος 2007, προς κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ.
Προϋπολογισμός: 1.251.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του Fast Service και του ΦΠΑ., της προμήθειας, των ταχυδρομικών, των εξόδων Τραπέζης και των κρατήσεων του Δημοσίου, με δυνατότητα αύξησης της προμήθειας των ειδών διαγωνισμού έως 30% ή μείωσής της κατά 50%.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, συνταγμένα στην Ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, οπότε και θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφορές θα αναφέρονται στο σύνολο των ειδών (περιοδικών και βάσεων δεδομένων). Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή (σε EURO) ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό.
Υποβολή προσφορών μέχρι 22-9-2006 και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 996907).
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει στις 22-9-2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. δημόσια ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στο Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε. : 27-7-2006.
Τιμή τεύχους διακήρυξης: 20 €.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
192/2006
Προϋπολογισμός: 
1€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος, 2006 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ