196/2006

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των ζωοστασίων και νοσηλευτηρίων ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.» από 01/01/2007 έως 31/12/2008.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (€ 2.107.950,00)
Γλώσσα Ελληνική
Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Χρηματοδότηση έργου: Τακτικός Προϋπολογισμός Α.Π.Θ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς αναθέσεις.
Υποβολή προσφορών: Τμήμα Προμηθειών Α.Π.Θ. 3ος όροφος του κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 17-10-2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.
Αποσφράγιση προσφορών: 18-10-2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 της αυτής ημερομηνίας στον 6ο όροφο του κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή.
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. έγινε στις 24-08-2006
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο έγινε στις 25-08-2006
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996871 και 996905 και fax 2310 996907.
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: € 20,00

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
196/2006
Προϋπολογισμός: 
2€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος, 2006 - 03:00
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ