193

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 193

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Μουσικού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού για Αναμόρφωση / Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. - ΕΤΠΑ
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα εφτά ΕΥΡΩ και είκοσι τρία λεπτά (€ 168.067,23) χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. 19%
Γλώσσα Ελληνική.
Η Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ
Τμηματικές προσφορές κατά είδος γίνονται δεκτές.
Συγχρηματοδότηση έργου: 75% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% Εθνικοί πόροι.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. και τρίτες χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς συμφωνίες.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 25-10-2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος του Κτιρίου Καραθεοδωρή, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 25-10-2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Η αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. έγινε στις 29-8-2006
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 996906 και fax 2310 996907.
Τιμή Τεύχους Διακήρυξης: € 10

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
193
Προϋπολογισμός: 
200€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος, 2006 - 03:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Ονομασία ή τίτλος φορέα: 
ΑΠΘ